Since 1978
Published in Sarov (Arzamas-16), Nizhegorodskaya oblast

RUSSIAN FEDERAL
NUCLEAR CENTER -
ALL-RUSSIAN RESEARCH INSTITUTE
OF EXPERIMENTAL PHYSICS
 
 Русский |  English
ABOUT EDITORIAL BOARD PUBLICATION ETHICS RULES FOR AUTHORS AUTHORS ARCHIVE MOST RECENT ISSUE IN NEXT ISSUE PAPER OF THE YEAR

List of article author V.I.

1.THE SERIVICE SYSTEM OF ONE-DIMENSIONAL SOFTWARE SYSTEM ON UNIFIED COMPUTER SYSTEM

E.G. Voronov, M.I. Kaplunov, S.V. Rebrov, V.G. Ryshikh, V.I. Filatov
VANT. Ser.: Mat. Mod. Fiz. Rroc 1990. No.1. С. 24-31.


2.ENHANCEMENT OF THE PROGRAM SUPPORTING SYSTEM CAPABILITIES

A.S. Kisel, V.A. Kubyak, V.I. Legonkov, A.M. Yaroshevskiy
VANT. Ser.: Mat. Mod. Fiz. Rroc 1990. No.1. С. 3-6.


3.THE SOURCE FUNCTION IN THE PROBLEM OF A CONFINED EXPLOSION

I.V. Gorev, V.I. Selin
VANT. Ser.: Mat. Mod. Fiz. Rroc 1990. No.1. С. 64-68.


4.NUMERICAL STUDY OF THE MEDIUM COMPRESSIBILITY EFFECT ON THE RAYLEIGH-TAYLOR INSTABILITY DEVELOPMENT

N.N. Anuchina, M.G. Anuchin, V.I. Volkov, A.E. Guseva, N.S. Eskov, V.N. Ogibina, A.V. Polionov, I.A. Potanina
VANT. Ser.: Mat. Mod. Fiz. Rroc 1990. No.2. С. 10-16.


5.ARRANGEMENT OF ITERATIVE ACCESS TO THE CENTRALIZED I/O SYSTEM OF HETEROGENEOUS COMPUTER COMPLEX

V.I. Samoylov, S.I. Sapronov
VANT. Ser.: Mat. Mod. Fiz. Rroc 1990. No.2. С. 35-38.


6.METHODS OF INCOMPLETE FACTORIZATION. PART 3. THEORY AND EXPERIMENTS

V.I. Ilin
VANT. Ser.: Mat. Mod. Fiz. Rroc 1990. No.3. С. 22-27.


7.RUN-TIME SYSTEM FOR LANGUAGE DESIGN AND COMPILER CONSTRUCTION (AVTRAN)

M.I. Kaplunоv, V.I. Filatоv
VANT. Ser. Mat. Mod. Fiz. Proc 1991. No.3. С. 50-54.


8.TEST SET DESCRIPTION FOR METHODS AND PROGRAMS DESIGNED FOR 2-D HEAT CONDUCTION CALCULATIONS

Yu.A. Bondarenko, B.L.Vогоnin, V.V. Gоrev, V.I. De1оv, E.N. Zubоv, Yu.M. Matveev, A.I. Mоrenко, S.S. Sоко1оv, V.E. Shemarulin
VANT. Ser.: Mat. Mod. Fiz. Proc 1992. No.2. С. 14-20.


9.The Potok family of magnetic explosion generators

Chernyshev V.K., Protasov M.S., Shevtsov V.A., Piskarev P.N., Zharinov E.I., Volkov G.I., Vakhrushev V.V., Ivanov V.A., Demidov V.A., Pak S.V., Bidylo N.P., Grinevich B.E., Pogorelov V.P., Petrukhin A.A., Kuzyaev A.I., Yakubov V.B., Shpagin V.I.
VANT. Ser.: Mat. Mod. Fiz. Proc 1992. No.4. С. 33-41.


10.Studying the behavior of liner ponderomotive units used as a driver in a system with magnetic compression

Chernyshev V.K., Mokhov V.N., Protasov M.S., Yakubov V.B., Petrukhin A.A., Buyko A.M., Kuzyaev A.I., Volkov G.I., Pavlovskiy E.S., Grinevich B.E., Garanin S.F., Mamyshev V.I., Vakhrushev V.V., Shevtsov V.A., Demidov V.A., Piskarev P.N., Pogorelov V.P.
VANT. Ser.: Mat. Mod. Fiz. Proc 1992. No.4. С. 42-50.


11.Nonequilibrium processes in laser targets with inverted coronas

Bessarab A.V., Gaydash V.A., Dolgoleva G.V., Zhidkov N.V., Zaretskiy A.I., Izgorodin V.M., Kirillov G.A., Kochemasov G.G., Kunin A.V., Litvin D.N., Murugov V.M., Nasyrov G.F., Punin V.T., Rogachev V.G., Sukharev S.A., Sennik A.V., Suslov N.A., Tachaev G.V., Shemyakin V.I.
VANT. Ser.: Mat. Mod. Fiz. Proc 1992. No.4. С. 55-58.


12.Thermonuclear reaction excitation at the focal point of a precision spherical explosive charge

Aleksandrov V.A., Anisimov A.N., Arinin A.N., Arifov M.I., Babadey S.M., Balzhinimaev G.B., Belkin M.V., Budnikov I.N., Volchenko O.I., Gorbachev V.M., Danov V.M., Dudin V.I., Dudin I.F., Zababakhin E.N., Zamyatnin Yu.S., Zotov E.V., Kashirskiy E.V., Klopov B.A., Kodola B.E., Kozyrev A.S., Kostyleva V.E., Krasovskiy G.B., Kruchinin V.A., Lavrovskiy Yu.D., Meshkov E.E., Morozov I.V., Mokhov V.N., Mochalov A.P., Mkhitaryan L.S., Nikiforov V.V., Novikov V.V., Pevnitskiy A.V., Petushkov V.S., Popov V.V., Popov N.A. Ryabev L.D., Rozanov V.T., Stasko V.T., Timonin L.M., Tolshmyakov A.I., Khlebnikov A.K., Shcherbakov V.A.
VANT. Ser.: Mat. Mod. Fiz. Proc 1992. No.4. С. 92-93.


13.UNIFIED SYSTEM FOR COMPUTING EQUATIONS OF STATE THERMODYNAMIC FUNCTIONS

G.I. Vоrоnоv, M.I. Kaplunоv, V.I. Klenоva, V.I. Legon´kоv, N.I. Leоnоva, V.A. Murashkina, A.T. Sapozhnikov, V.P. Sокоlоv, Z.V. Surayeva
VANT. Ser.: Mat. Mod. Fiz. Proc 1993. No.1. С. 44-47.


14.NUMERICAL SIMULATION AND ANALYSIS OF NON-ISOTHERMAL KINETICS

V.I. Denisоv, N.B. Itкina
VANT. Ser.: Mat. Mod. Fiz. Proc 1993. No.2. С. 17-20.


15.MONTE CARLO METHOD AT VNIISF

E.N. Dоnsкоу, V.A. Уeltsоv, A.K. Zhitnik, N.V. Ivanоv, Yu.K. Kochubei, A.I. Mоrenкo, A.Z. Mоrenко, V.I. Rоslоv, A.B. Rоnzhin, A.N. Subbоtin
VANT. Ser.: Mat. Mod. Fiz. Proc 1993. No.2. С. 61-64.


16.RADIATION TRANSPORT CALCULATIONS WITHOUT LOCAL THERMODYNAMIC EQUILIBRIUM

B.A. Vоinоv, P.D. Gasparyan, Yu.K. Kochubei, V.I. Rоslоv
VANT. Ser.: Mat. Mod. Fiz. Proc 1993. No.2. С. 65-69.


17.EGAK - PACKAGE FOR 2-D FLOW CALCULATIONS IN A MULTI-COMPONENT MEDIUM

Yu.V. Yanilkin, N.P. Kovalev, A.A. Shanin, E.S.Gavrilova, E.V. Gubkov, N.S. Dibirova, O.A. Dibirov, G.V. Zharova, A.I. Kalmanovich, I.N. Pavlusha, M.S. Samigulin, G.P. Simonov, O.G. Sinkova, M.G. Sotnikova. V.I. Tarasov, T.A. Toropova
VANT. Ser.: Mat. Mod. Fiz. Proc 1993. No.4. С. 69-75.


18.CALCULATIONAL TECHNIQUE FOR TURBULENT MAKING IN ONE-DIMENSIONAL GAS DYNAMIC FLOWS (VIKHR-TECHNIQUE)

V.A. Andronov, V.I. Kozlov, V.V. Nikiforov, A.N. Rasin, Yu.A. Yudin
VANT. Ser.: Mat. Mod. Fiz. Proc 1994. No.2. С. 59-64.


19.VARIATIONAL DIFFERENCE SCHEME STABILITY FOR LINEAR AXISYMMETRIC ELASTICITY

Yu.A. Bondarenko, V.I. Selin
VANT. Ser.: Mat. Mod. Fiz. Proc 1994. No.3. С. 65-77.


20.COMPUTER KERNEL OF THE ACCOUNTING AND CONTROL SYSTEM FOR NUCLEAR MATERIALS

V.I. Vlasov, S.S. Zhikharev, R.I. Ilkaev, N.M. Mikiichuk, E.E. Santalova, I.D. Sofronov, O.N. Tazetdinov, V.N. Tsvetkov, V.A. Tsukanov, V.I. Yuferev
VANT. Ser.: Mat. Mod. Fiz. Proc 1996. No.1-2. С. 3-10.


21.DATABASE FOR NUMERICAL SIMULATION OF FRAGMENT ACCUMULATION IN POWER REACTOR FUEL

S.N. Abramovich, V.P. Gorelov, A.A. Gorshikhin, A.N. Grebennikov, G.G. Farafontov, V.I. Il’yin
VANT. Ser.: Mat. Mod. Fiz. Proc 1996. No.3. С. 40-61.


22.RECOMMENDATIONS ON NEUTRON-NUCLEAR DATA SELECTION FOR NUMERICAL SIMULATION OF ACTINIDE ACCUMULATION PROCESSES IN POWER REACTOR FUEL

S.N. Abramovich, V.P. Gorelov. A.N. Grebennikov, B.Ya. Guzhovskii, G.G. Farafontov, V.I. Il’yin
VANT. Ser.: Mat. Mod. Fiz. Proc 1996. No.3. С. 62-70.


23.CONSTRUCTING DIFFERENCE SCHEMES FOR 2D UNSTEADY ELASTOPLASTIC FLOW COMPUTATIONS BASED ON THE LAW OF MUTUAL CONVERSION OF KINETIC AND INTERNAL ENERGY

V.I. Delov, O.V. Senilova, I.D. Sofronov
VANT. Ser.: Mat. Mod. Fiz. Proc 1996. No.4. С. 67-72.


24.STRUCTURE AND FUNCTIONS OF THE CODE PACKAGE FOR SOLVING EQUATIONS OF STATE IN A LOCAL AREA NETWORK

L.V. Antonova, O.V. Verbitskaya, N.S. Dyadina, V.I. Legon´kov, V.I. Murashkina, V.R. Sokolov
VANT. Ser.: Mat. Mod. Fiz. Proc 1997. No.1. С. 41.


25.METHOD AND CODE FOR THE EVALUATION OF THE TOTAL INTERSECTION VOLUME OF TWO ARBITRARILY LOCATED IN SPACE HEXAHEDRA WITH NONPLANE FACES

V.I. Delov, L.V. Dmitrieva, V.V. Sadchikov
VANT. Ser.: Mat. Mod. Fiz. Proc 1997. No.1. С. 47.


26.CONSTRUCTING THE DIFFERENCE SCHEMES FOR THE CALCULATION OF MULTIDIMENSIONAL-TIME-DEPENDENT ELASTIC-PLASTIC FLOWS BASED ON INTERCONVERSION LAW FOR KINETIC AND INTERNAL ENERGY

V.I. Delov, O.V. Senilova, I.D. Sofronov
VANT. Ser.: Mat. Mod. Fiz. Proc 1997. No.1. С. 47-48.


27.EMPLOYMENT OF GODUNOV METHOD ON UNSTRUCTURED GRIDS TO SOLVE CONTINUUM MECHANICS PROBLEMS

I.N. Lomov, V.I. Kondaurov
VANT. Ser.: Mat. Mod. Fiz. Proc 1997. No.1. С. 58.


28.PARALLEL COMPUTATION STRUCTURE FOR 2-D MULTIDOMAIN PROBLEMS OF HEAT CONDUCTION WITH D CODES ON DISTRIBUTED-MEMORY MP-3 MULTIPROCESSORS

V.I. Delov, L.V. Dmitrieva, D.M. Linnik, R.Z. Samigullina
VANT. Ser.: Mat. Mod. Fiz. Proc 1999. No.1. С. 21-25.


29.THE APPLICATION OF THE ADAPTED INDIVIDUAL PARTICLE METHOD FOR 2D ELASTIC-PLASTIC COMPUTATIONS

V.I. Delov, R.M. Shagaliev
VANT. Ser.: Mat. Mod. Fiz. Proc 1999. No.1. С. 68-74.


30.D TECHNIQUE FOR COMPUTING MULTIDIMENSIONAL PROBLEMS OF CONTINUUM MECHANICS IN LAGRANGIAN VARIABLES ON A REGULAR GRID

I.D. Sofronov, V.I. Delov, L.V. Dmitrieva, A.Yu. Artem´ev, V.I. Budnikov, V.B. Vershinin, N.A. Dmitriev, N.V. Korepova, D.M. Linnik, E.V. Malinovskaya, O.O. Murugova, V.V. Sadchikov, R.Z. Samigullina, S.Yu. Suslova, E.S. Khiteva, Yu.D. Chernyshev
VANT. Ser.: Mat. Mod. Fiz. Proc 1999. No.4. С. 42-50.


31.APPLYING MONTE CARLO METHOD TO THE PARTICLE TRANSFER PROBLEMS AT RFNC-VNIIEF

A.K. Zhitnik, Yu.K. Kochubey, A.N. Subbotin, E.N. Donskoy, V.N. Eltsov, N.V. Ivanov, A.I. Morenko, L.Z. Morenko, A.B. Ronzhin, V.I. Roslov
VANT. Ser.: Mat. Mod. Fiz. Proc 1999. No.4. С. 64-67.


32.ORGANIC LIQUIDS MIGRATION IN SEAMY-POROUS ZONE OF AERATION

A.V. Kosterin, V.I. Selin
VANT. Ser.: Mat. Mod. Fiz. Proc 2000. No.2. С. 53-57.


33.DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF NUMERICAL COMPUTATIONAL TECHNIQUE FOR 3-D TIME-DEPENDENT ELASTIC-PLASTIC FLOWS IN D SYSTEM

V.B. Vershinin, V.I. Delov, V.N. Sofronov
VANT. Ser.: Mat. Mod. Fiz. Proc 2000. No.3. С. 9-24.


34.MDP-SOCC PROGRAM FOR SOLVING MOLECULAR-DYNAMICS PROBLEMS ON PARALLEL COMPUTERS WITH DISTRIBUTED MEMORY

A.Yu. Aleinikov, R.A. Barabanov, O.I. Butnev, A.N. Bykov, R.A. Veselov, B.L. Voronin, N.S. Ganchuk, V.I. Delov, A.M. Erofeev, V.A. Pronin, N.M. Rud'ko, A.A. Selezenev, S.I. Skrypnik
VANT. Ser.: Mat. Mod. Fiz. Proc 2001. No.1. С. 3-13.


35.MIXED CELLS COMPUTATION WITH 2-D "D" CODES

V.I. Budnikov, V.B. Vershinin, V.I. Delov, V.V. Sadchikov, E.S. Khiteva, Yu.D. Chernyshev
VANT. Ser.: Mat. Mod. Fiz. Proc 2001. No.3. С. 3-13.


36.THE DEVELOPMENT OF A METHOD AND PROGRAM FOR GLOBAL AUTOMATIC CORRECTION OF 2-D GRID WITHIN MATHEMATICAL AREAS IN "D" COMPLEX

V.I. Budnikov, V.I. Delov, O.K. Loginova
VANT. Ser.: Mat. Mod. Fiz. Proc 2001. No.3. С. 49-59.


37.THE SERVICE PROGRAMS PACKAGE FOR 3D PARALLEL COMPLEX D

V.I. Budnikov, D.M. Linnik
VANT. Ser.: Mat. Mod. Fiz. Proc 2001. No.4. С. 65-68.


38.AUTOMATIC CORRECTION FOR 2-D GRID FRAGMENTS IN D COMPLEX WITH MIXED CELLS GIVEN

R.A. Barabanov, V.I. Budnikov, O.I. Butnev, V.I. Delov, O.K. Loginova, V.A. Pronin, V.V. Sadchikov
VANT. Ser.: Mat. Mod. Fiz. Proc 2002. No.3. С. 60-67.


[ Back ]
 
© FSUE "RFNC-VNIIEF", 2000-2024